وظایف رئیس شورا

ماده 6ـ رئیس شورا وظایفی به عهده دارد كه اهم آن به شرح زیر است

1ـ مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2ـ تعیین دستور جلسه، زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادی یا فوق‌العاده) شورا

3ـ دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی كشور و سایر اشخاصی كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا یا كمیسیونهای شورا را تشخیص دهد.

4ـ دعوت از اعضاء و تقسیم كار بین اعضاء و كمیسیونهای شورا

5ـ پیگیری مصوبات شورا

6ـ معرفی نماینده یا نمایندگان شورا كه از بین اعضاء شورا انتخاب می‌شوند به مسئولان اجرائی، نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه‌های همكاری در صورت درخواست آنان.

7ـ معرفی افراد مورد تأیید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

8ـ احكام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا كه از كاركنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

تبصره ـ سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری كه در تنظیم آن قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور جلب شده، از طرف شهردار با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت كشور پیشنهاد تا پس از تصویب بموقع به اجراء درآید. كاركنان دبیرخانه شورا تابع آئین‌نامه استخدامی شهرداریها خواهند بود.

9ـ رئیس شورا سخنگوی شوراست (مگر آنكه شورا عضو دیگری را تعیین كند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود.

10ـ اجرای مفاد ماده 33 آئین‌نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضائی است كه از طرف وی كتباً و بطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود.

11ـ تأیید بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا تنظیم می‌شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب.

تبصره ـ نیازهای مالی و تداركاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.

12ـ ابلاغ كتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء كه بصورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دریافت پاسخ كتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذكر ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا.

13ـ كلیه مكاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شوراست.

تبصره ـ نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7ـ وظایف منشی یا منشیان شورا

1ـ تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واصله و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.

تبصره ـ روز و ساعت تشكیل جلسات با دستور كار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.

2ـ تنظیم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا.

3ـ تهیه متن نامه‌های شورا، ثبت و شماره‌گذاری آنها، تهیه آمار و اطلاعات، تهیه گزارش از عملكرد شورا برای ارائه به رئیس شورا، تهیه رونوشت مصوبات در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی كشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای ذیربط با امضاء رئیس شورا.

4ـ انتشار صورت تأیید شده جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری و ارسال نسخه‌هائی از آن به وزارت كشور.

5ـ انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون باید به اطلاع عمومی مردم برسد.

ماده 8ـ وظایف خزانه‌دار شورا

1ـ انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا.

2ـ همكاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن.

3ـ تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی‌هایی كه از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می‌گیرد و امضاء آنها به اتفاق رئیس شورا.

4ـ تنظیم صورتهای مالی شورا.

5ـ بررسی صورت‌حساب ماهانه درآمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداكثر ظرف یك هفته پس از دریافت صورت‌حساب.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز