بخش سوم از 1320 تا 1332 خورشيدي ، تكاپوي آزادي‌خواهي و مردم‌سالاري:

حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخاناز سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجي ناخواسته از كشور تن در دهد.متّفقين ايران را اشغال كرده بودند و محمدرضا جانشين رضاخان –كه بر اثرتلاشهاي محمد علي فروغي تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بي تجربگيو جواني ، بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي قدرتمند و صاحبنفوذ. تمايلات ، خواسته ها و نيازهاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كه در دوره16ساله حاكميّت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نيافته بود ، به ناگاهميدان را خالي يافته و چندپارگي سياسي كشور را سبب شدند. در 16 سال گذشته ،قدرت كاملا در دستهاي يك مرد متمركز شده بود. اما در 13 سال بعد -يعني ازسقوط سلطنت نظامي محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332- قدرت در بين پنج قطبجداگانه دست به دست شد ؛ دربار، مجلس ، كابينه ، سفارتخانه هاي خارجي ومردم. اين مراكز قدرت ، بيشتر درگيري هاي خود را به درون كابينه كشاندند كهنتيجه آن بي ثباتي دائمي اين نهاد بود. اما در همين دوره يعني 4 مرداد1328سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمنشهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشينگرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويبرسيده بود مترقي به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را بهطور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانونمقرّر داشت در هر شهرداريانجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبيبه مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عدهنفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يكشهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نمايندهخواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّاتمختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهرمعرّفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيّتتعيين و همچنين نقشه محلّات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد
همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوندژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كردهاست كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهرر بايد از محلّات مختلف شهرانتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروهافزايش يابد گروه ازحالت گروه نخستينPrimaryخارج و تبديل به گروهSecondaryميگردد .گروه نخستين يک سري ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت انداز: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهايعاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء»ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك مياناعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يكمنظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهايبزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگانآنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر مي‌رسد موضوع انتخاب نمايندگانانجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجوددارد امري منطقي بوده و هست.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز