بخش چهارم از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمن‌هاي شهر:

پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيمپايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافتكردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت رااز ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقهروشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمري وشهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دومجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خودرا تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران ، ضربه هاي سنگيني بهآرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري دريازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همانلايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334،95ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده4هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آنمستقيماً بارأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حقالجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت ميرسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردارديگر به اعضاء انجمن داده نشد.
اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفتاما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمتسياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كهه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي باانجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه ازوزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعفمردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) ودوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولي علت اصلي عدم تحققجايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلويضعف انجمن هاي شهر بوده است.
نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيسشهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديدكه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيسس انجمن به عنوان كلانتر ياشهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضاانجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشتهاست. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوماست. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاًوظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچنهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي دردوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداريتغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تاپايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراواناهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز