مصوبه 1 (ساخت بیمارستان 300 تختخوابی امام خمینی(ره))

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/13610-280/الفمورخ 96/08/29شهرداری وحیدیه با موضوع ساخت بیمارستان 300 تختخوابی امام خمینی(ره)  به شماره 33/523 مورخ 96/08/22مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها و در جلسه شماره 18 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.07 و به استناد نامه شماره 2939/1/10366 مورخ 96.9.16فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 2(توافق شهرداری با خانم نرگس حدادی)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/14200-280/الفمورخ 96/09/07شهرداری وحیدیه با موضوع توافق شهرداری با خانم نرگس حدادی به شماره 33/532 مورخ 96/08/22مثبوت در دبیرخانه شورا که به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و در جلسه شماره 18 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.07 و به استناد نامه شماره 2939/1/10366 مورخ 96.9.16فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 3(گزارش حسابرسی مؤسسه آگاه گر تراز ار عملکرد سال 95 شهرداری وحیدیه )

نامه شماره 96073001 مورخ 96/07/30 شرکت حسابرسی آگاه گر تراز موضوع حسابرسی از عملکرد سال 95 شهرداری وحیدیه به شماره 33/525 مورخ 96/09/01 مثبوت در دبیرخانه شورا براساس بند 30 ماده 71  قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و  با توجه به گزارش  مشاور محترم مالی شورا  در جلسه شماره 19 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.20 و به استناد نامه شماره 2939/1/11199مورخ 96.10.06فرمانداری محترم شهرستان شهریار با  چهار4 رای موافق به تصویب رسید.

موافقین):                        ششدهی راد                   ابراهیمی                     خزایی                    شیرعلی بیکی

 

(خانم حبیبی به جهت مأمــوریت در شهر مشهد مقدس ، در جلسه حضور نداشتند)


مصوبه 4(مساعدت گازکشی و نصب کنتور گاز پایگاه بسیج شهید الیاسی)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/15776-280/الفمورخ 96/09/26شهرداری وحیدیه با موضوع مساعدت گازکشی و نصب کنتور گاز پایگاه بسیج شهید الیاسی به شماره 33/591مورخ 96/09/27مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی شهرداری ها و در جلسه شماره 20 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.26 و به استناد نامه شماره 2939/1/11152مورخ 96.10.13 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 5(تأمین جوایز مسابقات فایت رنجر در سطح استان تهران)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/15777-280/الفمورخ 96/09/26شهرداری وحیدیه با موضوع تأمین جوایز مسابقات فایت رنجر در سطح استان تهران به شماره 33/592مورخ 96/09/27مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی شهرداری ها  در جلسه شماره 20 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.26 و به استناد نامه شماره 2939/1/11152مورخ 96.10.13 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 6(تمدید قرارداد اجاره ساختمان دهداری جوقین)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/15904-280/الفمورخ 96/09/27شهرداری وحیدیه با موضوع تمدید قرارداد اجاره ساختمان دهداری جوقین به شماره 33/593مورخ 96/09/27مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند ب ماده 16 آئین نامه مالی شهرداری ها در جلسه شماره 20 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.26 و به استناد نامه شماره 2939/1/11152مورخ 96.10.13 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 مصوبه 7(ارسال مجوز پیش نویس شیوه نامه امور سرمایه گذاری ومشارکت شهرداریها)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/15773-280/الفمورخ 96/09/26شهرداری وحیدیه با موضوع ارسال مجوز پیش نویس شیوه نامه امور سرمایه گذاری ومشارکت شهرداریها به شماره 33/590مورخ 96/09/27مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها در جلسه شماره 20 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.26 و به استناد نامه شماره 2939/1/11152مورخ 96.10.13 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  با رعایت آیین نامه مالی و قوانین شهرداری در اجرای شیوه نامه سرمایه گذاری به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 8(توافق شهرداری با آقای امیر سلامت بخش)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/14664-280/الفمورخ 96/09/16شهرداری وحیدیه با موضوع توافق شهــرداری با آقای امیر سلامت بخش به شماره 33/571مورخ 96/09/18مثبوت در دبیرخانه شورا که به استناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در جلسه شماره 20 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.09.26 و به استناد نامه شماره 2939/1/11152مورخ 96.10.13 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با احراز مالکیت و رعایت قوانین و مقررات شهرداری به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 9(استرداد عوارض واریزی آقای جعفر اشتهاردی)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/16343-280/الفمورخ 96/10/06شهرداری وحیدیه با موضوع استرداد عوارض واریزی آقای جعفر اشتهاردی به شماره 33/608مورخ 96/10/09مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها در جلسه شماره 21دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.11 و به استناد نامه شماره 2939/1/12161مورخ 96.10.25 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی شهرداری  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 10(پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون های شهرداری)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/16343-280/الفمورخ 96/10/06شهرداری وحیدیه با موضوع پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون های شهرداری به شماره 33/621مورخ 96/10/11مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها در جلسه شماره 21دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.11 و به استناد نامه شماره 2939/1/12161مورخ 96.10.25 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی شهرداری  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 11(مساعدت ساخت مسجد حضرت رسول قرارگاه فرماندهی غرب استان)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/16343-280/الفمورخ 96/10/06شهرداری وحیدیه با موضوع مساعدت ساخت مسجد حضرت رسول قرارگاه فرماندهی غرب استان به شماره 33/654مورخ 96/10/18مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی شهرداری ها در جلسه شماره 22 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.18 و به استناد نامه شماره 2939/1/12162مورخ 96.10.25 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی شهرداری  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 12(جوابیه ابهام پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در شب یلدا)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/17017-280/الفمورخ 96/10/18شهرداری وحیدیه با موضوع جوابیه ابهام پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در شب یلدا به شماره 33/655مورخ 96/10/20 مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی شهرداری ها در جلسه شماره 22 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.18 و به استناد نامه شماره 2939/1/12162مورخ 96.10.25 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی شهرداری  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 مصوبه 13(تمدید قرارداد اجاره ساختمان دفتر امام جمعه محترم وحیدیه)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/17300-280/الفمورخ 96/10/21شهرداری وحیدیه با موضوع تمدید قرارداد اجاره ساختمان در اختیار دفتر امام جمعه محترم وحیدیه به شماره 33/673مورخ 96/10/24 مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند ب ماده 16 آئین نامه مالی شهرداریها در جلسه شماره 23 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.25 و به استناد نامه شماره 2939/1/12810مورخ 96.11.07 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق با رعایت آیین نامه مالی و قوانین  شهرداریها  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


 

مصوبه 14(مساعدت مسجد جامع بکه جهت تعمیرات)

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/17503-280/الفمورخ 96/10/25شهرداری وحیدیه با موضوع مساعدت مسجد جامع بکه جهت تعمیرات به شماره 33/675مورخ 96/10/22 مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 10 ماده 55 آئین نامه مالی شهرداریها در جلسه شماره 23دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.10.25 و به استناد نامه شماره 2939/1/12810مورخ 96.11.07 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 15(رفع ابهام وارده به بند 3 صورتجلسه 22 )

لایحه پیشنهادی شماره 96/42/17946-280/الفمورخ 96/11/02شهرداری وحیدیه با موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری به شماره 33/700مورخ 96/11/02 مثبوت در دبیرخانه شورا که براساس بند 71 ماده 77 قانون شهرداریها در جلسه شماره 24دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.02 و به استناد نامه شماره 2939/1/13246 مورخ 96.11.21 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

نظریه فرمانداری شهرستان شهریار: دفترچه عوارض جهت سیر قانونی و اخذ مجوزهای لازم به استانداری تهران ارسال و در تنظیم دفترچه عوارض مذکور کلیه دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال برخی از عوارض تصویبی شوراهای اسلامی شهرها مدنظر قرار گرفته و رعایت شود.

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 16(رفع ابهام بند 3 صورتجلسه شماره 18)

لایحه پیشنهادی شماره  203752/17880/د مورخ 1396/11/03 اداره آبفای شهر وحیدیه با موضوع لایحه پیشنهادی اعمال تبصره 3 ماده واحده به شماره 33/704 مورخ 96/11/04 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 25 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.04 و به استناد نامه شماره 2939/1/13247 مورخ 96.11.21 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور و قوانین موضوعه و قوانین شهرداریها در اجرای مصوبه مذکور الزامی که با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 17(احداث پروژه ورزشگاه 5000 نفری در شهر وحیدیه)

لایحه پیشنهادی شماره  96/56/18037-280/الفمورخ 96/10/25شهرداری وحیدیه  با موضوع احداث پروژه ورزشگاه 5000 نفری در شهر وحیدیه به شماره 33/707 مورخ 96/11/04 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 25 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.04 و به استناد نامه شماره 2939/1/13247 مورخ 96.11.21 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور و قوانین موضوعه و قوانین شهرداریها در اجرای مصوبه مذکور الزامی که با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 18(اتوافق شهرداری با آقای داود کریمی)

لایحه پیشنهادی شماره  96/56/18289-280/الفمورخ 96/11/07شهرداری وحیدیه  با موضوع توافق شهرداری با آقای داود کریمی به شماره 33/720 مورخ 96/11/12 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 26دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.16 و به استناد نامه شماره 2939/1/13810 مورخ 96.11.30 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با احراز مالکیت با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 19(مساعدت مالی به مساجد جهت برپائی مراسمات دهه مبارک فجر )

لایحه پیشنهادی شماره  96/56/18561-280/الفمورخ 96/11/07شهرداری وحیدیه  با موضوع مساعدت مالی به مساجد جهت برپائی مراسمات دهه مبارک فجر به شماره 33/729مورخ 96/11/15 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 26دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.16 و به استناد نامه شماره 2939/1/13810 مورخ 96.11.30 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 20(تأمین هزینه های تشییع و تدفین شهید مدافع حرم سیدباقر حسینی)

لایحه پیشنهادی شماره  96/16/18606-280/الفمورخ 96/11/07شهرداری وحیدیه  با موضوع تأمین هزینه های تشییع و تدفین شهید مدافع حرم سیدباقر حسینی به شماره 33/744مورخ 96/11/23 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 27دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.23 و به استناد نامه شماره 2939/1/13808مورخ 96.11.30 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با رعایت آیین نامه مالی  شهرداریها  با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 21(بودجه سال 1397 شهرداری شهر وحیدیه)

لایحه پیشنهادی شماره  96/16/17785-280/الفمورخ 96/10/30شهرداری وحیدیه  با موضوع بودجه سال 1397 شهرداری شهر وحیدیه به شماره 33/712مورخ 96/11/10 مثبوت و براساس بند 12 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 28 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.30 و به استناد نامه شماره 2939/1/14613مورخ 96.12.19 فرمانداری محترم شهرستان شهریار و  در اجرای بودجه در سرفصل های درآمد و هزینه رعایت آیین نامه مالی و قوانین شهرداری و دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور و تفاهم نامه های فی مابین شهرداری و فرمانداری شهریار و قوانین موضوعه الزامی و    با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 22(پروژه تکمیل مدرسه 15 کلاسه فرارت  )

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/19478-280/الفمورخ 96/11/30شهرداری وحیدیه  با موضوع پروژه تکمیل مدرسه 15 کلاسه فرارت به شماره 33/767مورخ 96/11/30 مثبوت در دبیرخانه شورا  در جلسه شماره 28 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.11.30 و به استناد نامه شماره 2939/1/14613مورخ 96.12.19 فرمانداری محترم شهرستان شهریار و  با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و مفاد تفاهم نامه فی ما بین الزامی و    با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 23(پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در ایام دهه فجر )

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/20300-280/الفمورخ 96/12/10شهرداری وحیدیه  با موضوع پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در ایام ا... دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به شماره 33/791مورخ 96/12/13 مثبوت در دبیرخانه شورا و براساس ماده 4 آئین نامه مالی  شهرداری ها در جلسه شماره 29دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.14 و به استناد نامه شماره 2939/1/14692مورخ 96.12.20 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 24(توافق شهرداری با آقای حسن خدابنده لو)

لایحه پیشنهادی شماره 96/38/20522-280/الفمورخ 96/12/13شهرداری وحیدیه  با موضوع توافق شهرداری با آقای حسن خدابنده لو به شماره 33/798مورخ 96/12/14 مثبوت در دبیرخانه شورا و به استناد ماده یک  قانون نوسازی و عمران شهری در جلسه شماره 29دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.14 و به استناد نامه شماره 2939/1/14692مورخ 96.12.20 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با الزامی بودن احراز مالکیت و اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 25(توافق شهرداری با ورثه مرحوم فرامرز سلطانی)

لایحه پیشنهادی شماره 96/38/20523-280/الفمورخ 96/12/13شهرداری وحیدیه  با موضوع توافق شهرداری با ورثه مرحوم فرامرز سلطانی به شماره 33/797مورخ 96/12/14 مثبوت در دبیرخانه شورا و با استناد به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی،عمرانی و نظامی در جلسه شماره 29دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.14 و به استناد نامه شماره 2939/1/14692مورخ 96.12.20 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با الزامی بودن احراز مالکیت و اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 26(پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در ایام عید سعید نوروز )

لایحه پیشنهادی شماره 96/16/20297-280/الفمورخ 96/12/10شهرداری وحیدیه  با موضوع پرداخت ارزاق به پرسنل شهرداری در ایام عید سعید نوروز به شماره 33/790مورخ 96/12/13 مثبوت در دبیرخانه شورا و براساس ماده 4 آئین نامه مالی  شهرداریها در جلسه شماره 29 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.14 و به استناد نامه شماره 2939/1/14692مورخ 96.12.20 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با رعایت آیین نامه مالی و قوانین شهرداریها با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 27(واگذاری سالن ورزشی اصیل آباد به اداره ورزش و جوانان شهریار)

لایحه پیشنهادی شماره 96/56/20111-280/الفمورخ 96/12/08شهرداری وحیدیه  با موضوع واگذاری سالن ورزشی اصیل آباد به اداره ورزش و جوانان شهریار به شماره 33/792مورخ 96/12/13 مثبوت در دبیرخانه شورا و در جلسه شماره 29 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.14 و به استناد نامه شماره 2939/1/14692مورخ 96.12.20 فرمانداری محترم شهرستان شهریار با رعایت بند 6 ماده 55 قانوان شهرداریها در واگذاری ملک موصوف با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی


مصوبه 28(متمم و اصلاحیه بودجه سال 1396 شهرداری وحیدیه)

لایحه پیشنهادی شماره 96/56/20747-280/الفمورخ 96/12/16شهرداری وحیدیه  با موضوع متمم و اصلاحیه بودجه سال 1396 شهرداری وحیدیه به شماره 33/806مورخ 96/12/17 مثبوت در دبیرخانه شورا و در جلسه شماره 30 دوره پنجم شورای اسلامی شهر وحیدیه مورخ 96.12.21 و به استناد نامه شماره 2939/1/663مورخ 97.01.27فرمانداری محترم شهرستان شهریار در اجرای بودجه در هنگام انجام هزینه و وصل درآمدها رعایت آیین نامه مالی، قوانین شهرداری وبخشنامه بودجه سال 1396 الزامی است . با پنج5 رای موافق  به تصویب رسید.

 

موافقین):          ششدهی راد          ابراهیمی           حبیبی                خزایی              شیرعلی بیکی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

عکس روز